Ogólne informacje

Miejskie Przedszkole nr 3 zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole jest czynne codziennie od 6.00 do 16.00, czyli pracujemy 10 godzin.

Organami placówki są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców.

Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza opiera się na realizacji podstawy programowej dotyczącej przedszkoli.

Czas trwania zajęć dodatkowych, jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci:
– religia – 2 x 30min / tydzień
– język angielski – 2 x 30 min/ tydzień                                                                        – zajęcia logopedyczne

Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi i dostosowanymi urządzeniami rekreacyjnymi. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, organizowane są zajęcia, zabawy, uroczystości i imprezy na świeżym powietrzu.

W sprawie opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i prawnych opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą też być odbierane przez inne osoby, upoważnione na piśmie przez rodziców z podaniem imienia, nazwiska i nr dowodu osobistego, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.

W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków.

Koszt wyżywienia dziecka w pełni pokrywany jest przez rodziców. Opłaty za wyżywienie rodzic powinien przelać na konto przedszkola do 15 dnia każdego miesiąca.