Odpłatność

                                           ZARZĄDZENIE NR 15/2022

DYREKTORA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3   W   PIEKARACH ŚLĄSKICH Z DNIA 01 GRUDNIA 2022 r.

                              

W SPRAWIE : Ustalenia wysokości opłat za posiłki w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Piekarach Śląskich .

 

NA PODSTAWIE:

 • 106 ust.3 Ustawy Prawo Oświatowe ( Dz.U z 2021, poz. 1082)

 

                                               ZARZĄDZAM, co następuje:

§1

 1. Korzystanie z posiłków w przedszkolu jest odpłatne.
 2. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:
 • Dzieci uczęszczające do przedszkola
 • Pracownicy przedszkola

 §2

 1. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków przez dzieci uczęszczające do przedszkola ustala się na podstawie kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków ( tzw. wsad do kotła).
 2. Z dniem 01 stycznia 2023 r. ustala się następujący  podział kosztów wyżywienia dla dzieci:
 3. Dzienna stawka żywieniowa dla jednego dziecka obowiązująca przy korzystaniu z 3 posiłków dziennie:
 4. Śniadanie, obiad, podwieczorek – 12,00 zł. ( 100% żywienia)
 5. Dzienna stawka żywieniowa dla jednego dziecka obowiązująca przy korzystaniu z 2 posiłków dziennie:
 6. Śniadanie, obiad – 9,60 zł. ( 80% żywienia)
 7. Dzienna stawka żywieniowa dla jednego dziecka obowiązująca przy korzystaniu   z 1 posiłku dziennie:
 8. Obiad – 6,00 zł. ( 50% żywienia)

Miesięczna wysokość opłaty związanej z wyżywieniem jest zależna  od   dziennej ilości posiłków oraz od ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu.

§3

Opłata za posiłki dla pracowników ustalona zostaje zgodnie z procedurą wyliczania kosztów przygotowania posiłków.

§4

Do opłaty za posiłki dla pracowników administracji i obsługi dolicza się podatek VAT.                      

§5

  1. Odpłatność za wyżywienie pobierana jest „ z dołu”, najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca.
  2. Należność za żywienie należy wpłacać na konto przedszkola.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r. i obowiązuje do odwołania. 

§6

 1. Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z w/w zapisami.

STAWKA ŻYWIENIOWA NA DZIEŃ
1 posiłek ( obiad) – 6,00 zł
2 posiłki ( śniadanie, obiad)  – 9,60 zł
3 posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek) – 12,00 zł

STAWKA GODZINOWA ZA KAŻDĄ DODATKOWĄ GODZINĘ – 1,30

Informujemy, że od dnia 1 września 2013 roku opłaty za żywienie dzieci oraz za dodatkowe godziny opiekuńczo –wychowawcze /powyżej 5 godzin ustawowych/ będą uiszczane przez rodziców na uruchomionym koncie bankowym ( każde przedszkole ma odrębne konto!!) o numerze:

76 1020 2313 0000 3102 0556 2782 ( PKO B.P. )

Wpłat należy dokonywać do 15 dnia każdego miesiąca.
Celem weryfikacji dokonywanych wpłat zwracamy się z gorącą prośbą o stosowanie opisu w przelewie wg powierzonego wzoru:

………………………….
(imię i nazwisko dziecka)

Nr konta : 76 1020 2313 0000 3102 0556 2782 ( PKO B.P. )

Wartość przelewu ……………………………

Tytułem:

Żywienie MP3 w miesiącu ………. /2022 na kwotę …………….

Świadczenia za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin MP 3

za miesiąc ………../2022 na kwotę………………

Informacje o kwotach do zapłaty na dany miesiąc udziela intendent przedszkola.
Bardzo prosimy o dokładne wpisywanie kwot według w/w wzoru (nie zaokrąglać !!!!!) i odpowiednio je opisywać. Jest to bardzo ważne w prowadzeniu rachunków przedszkola.

 

 

          PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMU „E  PRZEDSZKOLE”

       W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 3 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

                 PRZEZ RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECI

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r.  r. Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017 r., poz. 59 i 9490)
 • Zarządzeniem nr 8 /2017 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 w Piekarach Śląskich z dnia 20.11.2017
 • Uchwałą Nr XLII/574/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 czerwca 2014r.

                                                

                                                                        &   1

         Postanowienia wstępne

 

 1. System „ E PRZEDSZKOLE” zapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

 

 1. System nalicza opłaty za godziny pobytu i żywienie dziecka w przedszkolu zgodnie z:
 • Ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r.  r. Prawo oświatowe ( Dz.U.z 2017 r., poz. 59 i 9490)
 • Zarządzeniem nr 8 /2017 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3 w Piekarach Śląskich z dnia 20.11.2017
 • Uchwałą Nr XLII/574/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 czerwca 2014r.
 1. Koszt dwóch kart zbliżeniowych pokrywa przedszkole. Karty te są własnością przedszkola. Jedna karta bezpłatnie przekazywana jest rodzicom/ prawnym opiekunom dziecka raz na cały czas pobytu dziecka w przedszkolu. Natomiast druga karta umieszczona jest w wyznaczonym miejscu ( w szatni) przedszkola i może być awaryjnie„ wypożyczona” rodzicom/prawnym opiekunom dziecka w przypadku nieprzyniesienia z sobą karty. Po przyłożeniu tej karty do czytnika – należy odłożyć ją na wyznaczone miejsce.

 

 1. Koszt wyrobienia kolejnej karty wynosi 3 zł (brutto). Odpłatność za kartę odprowadzana jest przelewem na konto ING BANK ŚLĄSKI nr 04 1050 1214 1000 0092 3086 3707 firmy TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ Bytom 41-902 ul. Józefczaka 45/5. Przedszkole nie pobiera żadnej prowizji za zakup dodatkowej karty. Karta zakupiona przez rodzica staje się jego własnością.

 

 1. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia karty stanowiącej własność przedszkola, rodzice/prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do uiszczenia kaucji za kartę w wysokości 10 zł.

 

 1. Po ukończeniu edukacji przedszkolnej, rodzice/ prawni opiekunowie dziecka oddają do placówki darmową kartę, a dane wychowanka przenoszone są do składnicy akt. Jednocześnie karta zbliżeniowa traci swoją ważność.

                                                                        & 2

                               Przyprowadzanie dzieci do przedszkola

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie lub inne osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola kierując się do szatni, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.

 

 1. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia przed wejściem sali karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka w placówce naliczany będzie od godz. 6.00.

                                                                     

                                                                            & 3

                                            Odbieranie dziecka z przedszkola

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie lub inne osoby uprawnione przez rodziców do odbierania dziecka z przedszkola, przy wyjściu z szatni, zobowiązani są do przyłożenia imiennej karty zbliżeniowej ich dziecka do czytnika.

 

 1. W przypadku obecności dziecka do przedszkola i nieodbicia przy wejściu z szatni karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka w placówce naliczany będzie do godz. 16.00.

                                                                               

                                                                          & 4

                                                       Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejsza procedura obowiązuje od 01 STYCZNIA 2018 r. do odwołania.

 

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. ( procedura dostępna jest na  zebraniach z rodzicami, tablicy ogłoszeń w przedszkolu, w gabinecie Dyrektora przedszkola lub na stronie internetowej www.przedszkole3bajka.pl

 

 1. W sytuacji szczególnej np. zgubienie lub zniszczenie karty – rodzic/prawny opiekun dziecka zgłasza ten fakt w Kancelarii przedszkola.

 

 1. Wszelkich informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt czy żywienie dziecka w przedszkolu udziela rodzicom/prawnym opiekunom intendent lub Dyrektor przedszkola.

 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie                   „ E PRZEDSZKOLE” jest Miejskie Przedszkole Nr 3 w Piekarach Śląskich.